I 1962 – 63 opprettet Oslo Turnforening (landets eldste idrettsforening) barnepartier på henholdsvis Munkerud og Lambertseter skole under ledelse av Henny Olafsen, Esther Strand og Liv Spolen Nilsen – alle tre med mange års turnbakgrunn fra den samme foreningen. 

Skolepartiene ble straks kjempepopulære, og mange av sognets jenter og gutter startet sin idrettskarriere her. 

En av de mest kjente er vel kanskje Unni Holmen – mangeårig norgesmester i turn. Hun startet sin karriere i Oslo Turn avdeling Munkerud på 60- tallet, og turnet i likhet med mange jenter og gutter på den nye Munkerud skole
hver tirsdag og fredag.

Etter mange års drift ble avdeling Lambertseter lagt ned, mens i avdeling Munkerud ble det tatt initiativ til å starte en egen turnforening. Høsten 1982 så derfor Munkerud Turnforening dagens lys. 

Fra dag en var det en særdeles aktiv forening med stor vekt på bredde, og ikke minst det sosiale. Av arrangementer kan nevnes turnleire, kretsturnstevner, turnshow, oppvisninger og New York Marathon turer! Foreningen vokste jevnt og trutt, og ble på kort tid den nest største turnforeningen i Oslo- og Akershus gymnastikk og turnkrets. Pr. i dag har foreningen en medlemsmasse på rundt 650, hvor ca 550 er barn. 

En stor andel av barna er gutter, noe som er unikt i forhold til resten av turnmiljøet i Norge. Da rehabiliteringen av Nordstrand barneskole stod ferdig for snart 10 år siden valgte Munkerud Turnforening å flytte all sin virksomhet dit. En ny, moderne og ikke minst større gymnastikksal tilfredstilte behovene for økt kapasitet og antall treningsdager, og flyttingen dit gjorde sitt til at tilbudet kunne utvides. Fra å drive breddeturn i form av massepartier, kunne nå tilbudet utvides med spesialtrening i konkurranseturn og noe troppsgymnastikk for ungdom. 

Dette var et stort fremskritt som krevde betydelig større innsats både i form av flere instruktører, faglig satsing og ikke minst ansettelse av en administrasjonsansvarlig i deltidsstilling. Som en kuriositet kan nevnes at våre 40 instruktører har båret 1,5 tonn med utstyr ut og inn i alle disse årene! 

Ønsket om en egen turnhall er ikke ny, den har eksistert siden foreningen så dagens lys i 1982. Med kommunens planer om bygging av en ny hall i Leirskallen ble drømmen igjen aktualisert og en ”hallkomité” ble derfor nedsatt. I den forbindelse ble også foreningens navn endret fra Munkerud Turnforening til Nordstrand Turnforening for å favne hele sognet. 

Foreningen har i dag lange ventelister, særlig blant de yngste utøverne, og opplever i likhet med andre foreninger at mange av ungdomsutøvere slutter fordi det ikke kan tilbys tilfredstillende treningsforhold i forhold til arealer, utstyr og/eller tilbud. En ny turnhall i Leirskallen åpner for en umiddelbar økning i medlemstall med ca 300, på lengre sikt kan en medlemsmasse på over 1000 i Nordstrand Turnforening være realistisk. 

Muligheter for ungdomspartier med trampoline, trampett, tumbling, akrobatikk og tropp, samt økt satsing på konkurranseturn for jenter og gutter (som pr. i dag har dårlige treningsforhold), står også høyt på ønskelisten. Det finnes for tiden ingen hall tilrettelagt for turn og gymnastikk i bydelene omkring Nordstrand, og byggingen av Leirskallen turnhall vil derfor være et viktig bidrag som den første kommunale hallen tilrettelagt for turn i Norge.

 

NY HALL

Nordstrand turnforening har alltid vært en særdeles aktiv forening med stor vekt på bredde, og ikke minst det sosiale. Av arrangementer kan nevnes turnleire, kretsturnstevner, turnshow og oppvisninger. 

Foreningen har vokst jevnt og trutt, og ble på kort tid den nest største turnforeningen i Oslo- og Akershus gymnastikk og turnkrets. Pr. i dag har foreningen en medlemsmasse på rundt 650, hvor ca 550 er barn. 
En stor andel av barna er gutter, noe som er unikt i forhold til resten av turnmiljøet i Norge.

De siste 10 årene har vi holdt til på Nordstrand barneskole.
Foreningen jobbet lenge hardt mot politisk hold og for å synliggjøre behovet for hall. Vi var på disputasjon i Oslo Rådhus ved byrådets komite, med medlemmer og plakater med gode slagord, samtidig som vi talte vår sak til politiske partier. Samarbeidet med Oslo Akershus Gym, turnkrets, forbundet, og Oslo idrettshaller var svært viktig for å få et klarsignal fra politikerne.

Vi har alle frontet saken på de forskjellige politiske og idrettslige plan. I januar 2016 var den offisielle åpningen av Oslos første kommunale turnhall.

Nå er vi veldig glade og takknemlige for politikernes verdifulle beslutning om bygging av hallen.